Bemutatkozás

A LAKTÁSZ az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján 1990. január 1-jén alakult meg a lakásszövetkezetek érdekképviseleti civil szervezeteként bár akkori rövidített neve LAMESZ volt. Mivel a társasházaknak ebben az időszakban nem volt megfelelő érdekképviselete 1995. január 1-jétől érdekérvényesítő tevékenységét társasházakra is kiterjesztette. Jelenlegi rövidített nevének módosításával egyidőben alapszabályába felvette fogyasztóvédelemre vonatkozó jogosultságát is. Ezt az 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről megerősítette és szabályozta az egyesületek vonatkozásában. Ez alapján a Békéltető Testületbe tagot is delegálunk.

Egyesületünk,- Szövetségünk tagjai Pécsett, Komlón, Mohácson, Pécsváradon, Szentlőrincen, Harkányban vannak és élnek, jelenleg mintegy 11000 lakással és 1000 garázzsal szerepelnek nyilvántartásainkban. Ebből mintegy 8000 szövetkezeti és 3000 társasházi lakás illetve társasüdülő. A garázsok is vegyes tulajdonúak. Szövetségünk működését tagjaink tagdíjainak befizetései biztosítják, e nélkül érdekképviseleti és fogyasztóvédelmi tevékenységünket működtetni nem tudnánk.

A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (rövidítve LOSZ) tagjai vagyunk, mivel a Magyar Kormány és minisztériumainál a lakásszövetkezeti és társasházi szférát érintő kérdéskörben van jogunk eljárni és vonatkozó jogszabályokat véleményezni.
Elsősorban ugyan tagságunk részére kívánunk eligazítást adni a jogok és kötelezettségek tekintetében, ám a székhely településekkel, valamint a Pécs városi és megyei önkormányzattal való kapcsolatunk kiterjed a helyi rendeletek előkészítésére, továbbá javaslattételre korszerűsítésük, módosításuk vonatkozásában. Azt is mondhatjuk, hogy a hierarchiában középütt állva, összekötő szerepet játszunk az országos szövetség és a társasházi és lakásszövetkezeti tagság között érdekeik érvényesülésének ellátásában.

Tevékenységünkről

Munkánk három fő pillére az általános, a tájékoztató, az érdekérvényesítő, fogyasztóvédelmi tevékenység. Ezekkel a feladatokkal elsősorban tagszervezeteinket és azok lakásszövetkezeti.- társasházi lakásaiban élőket kívánjuk segíteni. Sorra véve ezeket röviden:

Általános tevékenységünk elsődlegesen a LAKTÁSZ-t megkeresők informálásában, felvilágosításában, panaszaik orvoslásának elősegítésében foglalható össze. A tagok különféle személyes vagy egyéb formában (mint telefonon, írásban, e-mailben) történő megkereséseinek száma jelentős, és növekedést mutatott a korábbi években. Örvendetesnek tartjuk az idő múlásával arányosan megkereséseink számának csökkenését, ami – reményeink szerint – a LAKTÁSZ által tartott sokféle fórumnak, rendezvénynek, oktatásnak, illetve a kiadott írásos segédleteknek (is) köszönhető.

Fontos szerepet tulajdonítunk munkánk során az önkormányzatokon kívül az országos szervezetekkel, minisztériumokkal, a különböző hatóságokkal, hivatalokkal, partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásnak és párbeszédnek is a szolgáltatóktól a fogyasztó- és környezetvédelmi szerveken, szervezeteken át a biztosítókig. Ide tartozik a lakosságot érintő önkormányzati rendeletek, szolgáltatok üzletszabályzatainak véleményezése, javaslattétele.

Tájékoztató tevékenységünk első sorban a régebbi és napjainkban megalkotott törvények és más jogszabályok, helyi rendeletek megismertetésére irányul, nagy hangsúlyt helyezve egyidejűleg a gyakorlatban történő alkalmazásukra is.

Mondhatni, nagy látogatottságnak örvendenek az évente több alkalommal megtartott továbbképzéseink, fórumaink, amik az érintettek számára fontos és/vagy aktuális témákról szólnak. Szintén rendszeresen megtartásra kerül a társasházi – lakásszövetkezeti ingatlanokat kezelők, számvizsgálók, felügyelő bizottsági tagokra számítva általában havonta megrendezett „ LAKTÁSzerdák”. Ezek főképp jogi vonatkozásúak, de pénzügyi, műszaki, adózási, munka- és tűzvédelmi, társadalombiztosítási, valamint sok olyan egyéb tárgykört is érintenek, melyek a két tulajdoni formában fontosak.

Érdekérvényesítő tevékenységünket némileg érintettük már, azonban hangsúlyozzuk, hogy noha szövetségünk tagsági alapon működik, bizonyos programjaink mások számára is hozzáférhetőek, illetve érdekvédelmi szerepünk s az ennek eredményeképpen bekövetkező változások – nyilvánvalóan – nemcsak a LAKTÁSZ tagságára vonatkoznak, hanem hasznára válnak Baranya megye egész lakásszövetkezeti és társasházi szférájának: tulajdonosoknak és elnököknek, közös képviselőknek, tisztségviselőknek és mindazoknak, akik bármilyen formában kapcsolatba kerülnek az előbbiekkel.

Fogyasztóvédelmi munkánk az arra vonatkozó törvényen alapul. Természetesen a Fogyasztóvédelmi Hatóság és az e tevékenységre alakult Egyesületek feladatait átvállalni nem akarjuk azonban a lakásszövetkezeteket és társasházakat azok tulajdonosait érintő kérdésekben szükséges közreműködnünk. Szövetségünk küldöttet, munkatársat delegál a Békéltető Testület soraiba.

Összefoglalva: munkánkkal nemcsak a jogszabályok befolyásolása, a mindennapi élethez igazítása és az ágazatban előforduló számos probléma megoldásában segítségnyújtás a célunk, hanem – kevésbé sem fontosnak tartva – a tulajdonosok jogkövető magatartása a tulajdonosi szemlélet növelése, minőségének emelése is. Ezt nemcsak a már említettekkel kívánjuk elősegíteni, hanem a médiumokban való jelenlétünkkel, a különböző országos és helyi szervekben, szervezetekben betöltött tisztségeink révén, továbbá saját magunk továbbképzésével is.

LAKTÁSZ elnöksége